...

http://www.albioncom.ru/img/photo/1139231389_shkolnaya_stolovaya.jpg